KVKK Aydınlatma ve Açık Rıza Metni ile Ticari Elektronik İleti İzni

www.ceviz.com.tr web sitesi ANKAMARKO tarafından yönetilmektedir. KVKK'ya göre bu bilgilendirme zorunludur. Online sistemlerimiz, iş ortaklarımız ve yönettiğimiz tüm sistemler üzerinden abone olan, talep veya kayıt oluşturan herkes KVKK Aydınlatma ve Açık Rıza Metni ile Ticari Elektronik İleti İznine ait tüm koşulları kabul etmiş sayılır.

 

ANKAMARKO KVKK AÇIK RIZA METNİ

 

ANKAMARKO Medya Eğitim Danışmanlık Tarım Turizm Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve onun markaları (sahip olduğu, işlettiği  ve yönettiği tüm web siteleri, projeler ve platformlar dâhil) (“ANKAMARKO”) tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin BURADAKİ aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve ANKAMARKO’nun Kişisel Verilerimi aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim. 

 

Bu kapsamda Kişisel Verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirketiniz ANKAMARKO Medya Eğitim Danışmanlık Tarım Turizm Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, gerekli bilgilerin yasalar gereğince muhafazası, ANKAMARKO’nun Müşterilerine ürün / hizmet sunması, tedarikçi ya da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla onay veriyorum. 

 

ANKAMARKO TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZNİ

 

İşbu metin, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında ANKAMARKO Medya Eğitim Danışmanlık Tarım Turizm Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (“ANKAMARKO”) tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler göndermesi, belirttiğim iletişim bilgilerimin bu amaçlar ile alındığını ve tercih ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderileceğini; iletişim bilgilerimin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirlerin alınarak işlenmesine dair kanuni ilkelere uygun şekilde yukarıda belirtilenler amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılabileceğine ve kanunlarda belirtilen diğer suretlerle işleneceğine, her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğim veya hiçbir gerekçe göstermeden verdiğim işbu iletişim iznini reddetme hakkımı kullanarak iletişimi durdurabileceğime ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya sözleşmem ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak; ANKAMARKO tarafından sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında yapılan anket uygulamaları, bülten gönderme de dahil olmak üzere ANKAMARKO tarafından kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile online reklam ağları, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları arasından aşağıda tercih ettiğim iletişim kanallarıyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin onayımı içermektedir. 

 

ANKAMARKO KVKK AYDINLATMA METNİ

 

Bu doküman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) madde 10 çerçevesinde “Veri Sorumlusu” olarak ANKAMARKO Medya Eğitim Danışmanlık Tarım Turizm Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (“ANKAMARKO”), Kanun uyarınca ANKAMARKO’ya sunulmuş ve/veya toplanmış olan kişisel verilerinizin (adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi) (“Kişisel Veriler”) işlenmesine ve bunlara dair haklarınıza dair aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
 
ANKAMARKO Medya Eğitim Danışmanlık Tarım Turizm Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“ANKAMARKO”), siz müşterilerimizden elde ettiği kişisel veriler bakımından Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatına sahiptir.
 
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ANKAMARKO tarafından fiziki, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ya da CCTV ile toplanabilmektedir. ANKAMARKO, sözleşmenin kurulması ve ifası başta olmak üzere hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve kanundan açıkça öngörülen nedenlerle kişisel verilerinizi işlemekte ve paylaşmaktadır.

 

ANKAMARKO (markaları ve web siteleri) olarak; tarafınıza hizmet sağlamak ve bilgi vermek amacıyla için bırakılan kontak bilgileri , e-bültene kayıt olma sırasında paylaşılan bilgiler (ad soyad, kurum adı, e-posta adresi, telefon numarası vb.) ile  kişisel veri tanımına giren her türlü verinin aşağıdaki koşullar ve kapsamda ANKAMARKO tarafından toplanmakta, kullanmakta, korunmakta, işlenmekte, muhafaza edilmekte, paylaşılmakta, silinmekte ve imha edilmektedir.

 

Kişisel Veriler’in işlenmesi açısından Kanun kapsamında veri sorumlusu, Defne Caddesi No:11/1 Keçiören ANKARA PK 06300 adresinde yerleşik olan ANKAMARKO Medya Eğitim Danışmanlık Tarım Turizm Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’dir. ANKAMARKO tarafından bu surette Kişisel Verileriniz Kanun’a uygun olarak işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

1. KAPSAM


Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, kişisel verilerin işlenmesine yönelik kurallar bütününü açıklayarak gerekli bilgilendirmeleri yapmak amacıyla hazırlanmış olup, ANKAMARKO Medya Eğitim Danışmanlık Tarım Turizm Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“ANKAMARKO” veya “Şirket”) Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak 12.10.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Politika, ANKAMARKO çalışanları hariç olmak üzere, şirket tarafından kişisel verisi işlenen herkesi kapsamaktadır. Şirket çalışanlarımız için ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikası “Çalışan Politikası” bulunmaktadır.

 

2.TANIMLAR


Açık rıza:    Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmektedir.
Anonim hale getirme:    Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.
 
İlgili kişi    Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir.
 
Kanun    Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel veri:    Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
Kişisel verilerin işlenmesi:    Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’):    İşbu Politika’ya konu olmakla birlikte, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kanun
Kurul    Kişisel Verileri Koruma Kurulunu
Kurum    Kişisel Verileri Koruma Kurumunu
Veri işleyen:    Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Veri kayıt sistemi:    Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi
Veri sorumlusu:    Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
Özel nitelikli kişisel veri:    Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
Politika:    Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
 
3.DEĞİŞİKLİKLER

 

Kanun kapsamındaki ek mevzuatların yürürlüğe girmesi ile birlikte veya muhtelif zamanlarda işbu Politika’da yapılacak olan değişiklikler ANKAMARKO’nun  kurumsal internet sitesinden takip edilebileceği gibi, işbu Politikanın güncel versiyonuna yine bu kurumsal siteden ulaşılabilmektedir.
 
4.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER

 

ANKAMARKO,  Kanun’un 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ve işbu Politika’nın ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ bölümünde örneklendirilmiş olan amaçlar kapsamında, aşağıdaki ilkelere uygun olarak kişisel veri işlemektedir:


Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
Doğru ve gerektiğinde güncel olma
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

 

5.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

 

ANKAMARKO, Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Şirketimizin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında sahip olduğu haklara ilişkin aydınlatma yapılmaktadır.

 

6.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ

 

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda yer alan şartlar uygulanır.

Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
ANKAMARKO’ün Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
ANKAMARKO’ün Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
 
Şirketimiz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

 

7. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ

 

Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
 
Kanun’a uygun bir biçimde ANKAMARKO tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:
Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

 

8. ANKAMARKO TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

ANKAMARKO, elde ettiği aşağıda belirtilen kişisel verileri yukarıda bahsi geçen ilkelere ve hukuka uygunluk nedenlerine uyumlu olarak Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlemektedir. Aşağıda belirtilen veri kategorilerine ait kişisel verilerin sahipleri ise Politika’nın 9. Bölümünde belirtilmektedir.
 
Kimlik Bilgisi    Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport dokümanlarında yer alan bilgiler.
İletişim Bilgisi    Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan e-posta, telefon numarası, adres bilgileri.
Müşteri Bilgisi    Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan ticari faaliyetler kapsamıyla sınırlı olmak kaydıyla elde edilen fatura, banka bilgileri vb. bilgiler.
Çalışan Adayı Bilgisi    Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan şirketimize işe alım kapsamıyla sınırlı olmak kaydıyla elde edilen  özlük bilgisi, eğitim bilgisi, iş tecrübesi vb. bilgiler.
Yan Haklar Bilgisi    Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan şirketimizin sunduğu yan hak ve menfaatlerle sınırlı olmak kaydıyla elde edilen bilgiler.
Tesis Güvenlik Bilgisi    Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olarak şirketimize girişlerde elde edilen kayıtlar, belgeler, kamera görüntüleri, parmak izi bilgileri.
Hukuki İşlem Bilgisi    Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olarak şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmekle sınırlı olmak kaydıyla elde edilen bilgiler.
Bilgi Teknolojileri Bilgisi    Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olarak elde edilen IP adresi, Mac adresi, Log kayıtları vb. bilgileri.
Finansal Bilgi    Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan finansal sonucu gösteren belgelerle sınırlı olmak üzere banka hesap numarası, IBAN numarası, malvarlığı bilgisi vb. bilgiler.

 

9. ANKAMARKO TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN KATEGORİZASYON

 

ANKAMARKO tarafından kişisel verisi işlenen gerçek kişiler; müşteri, potansiyel müşteri, müşterilerimizin çalıştıkları üçüncü kişiler, çalışan adayı, ziyaretçi, tedarikçi/iş ortağı çalışanları, şirket yetkilisi ve üçüncü kişilerle sınırlıdır. Söz konusu veri sahibi kategorilerine dahil kişiler aşağıdaki tabloda detaylı belirtilmiş olup; şirket çalışanlarımız Çalışan Politikasında değerlendirilmektedir.
Müşteri    Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanan gerçek kişiler.
Potansiyel Müşteri    Şirketimizin ürün ve hizmetleri ile ilgilenen veya ilgilenebilecek gerçek kişiler.
Müşterilerimizin Çalıştıkları Üçüncü Kişiler    Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanan gerçek kişilerle ile herhangi bir yolla şirketimiz aracılığıyla irtibata geçen gerçek kişiler.
Çalışan Adayı    Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ve özgeçmiş gönderen gerçek kişiler.
Ziyaretçi    Şirketimizin yerleşkelerine herhangi bir şekilde girmiş veya web-sitesini ziyaret etmiş gerçek kişiler.
Tedarikçi/İş Ortağı Çalışanları    Şirketimizin herhangi bir şekilde iş ilişkisi içerisinde olduğu, hizmet aldığı, işbirliği yaptığı kurumların çalışanları, yetkileri.
Şirket Yetkilisi    Şirketimizin Yönetimi Kurulu üyeleri, hissedarları.
Üçüncü Kişilerle    Şirketimizin hukuki yükümlülükleri veya şirket prosedürleri gereği kişisel verisini işlediği (kefil, aile bireyleri yakını vb.) gerçek kişiler.

 

10.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN TEDBİRLER

 

ANKAMARKO, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesi önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.
 
Bu bağlamda ANKAMARKO; kişisel verinin özel nitelikli olması; mahiyeti gereği hangi derecede gizlilik gerektirmesi; güvenlik ihlali halinde veri sahibin hak ve özgürlüklerini ne derece etkileyebileceğini dikkate alarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

ANKAMARKO Tarafından Alınan İdari Tedbirler
Çalışanlara kişisel verilerin korunması konusu hakkında eğitim çalışması yapılarak farkındalık kazanmaları sağlanmıştır.
Kişisel veri güvenliği politikası oluşturulmuş olup; bu politikaya uygun davranılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.
İşleme amaçları bakımında ihtiyaç bulunmayan kişisel verilerin artık muhafaza edilmemesi sağlanmıştır.
Veri işleyenlerle veri güvenliğine ve transferine ilişkin ek protokoller imzalanmıştır.
Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.
 
ANKAMARKO Tarafından Alınan Teknik Tedbirler
İnternet üzerinden gelen yetkisiz erişimlere ilişkin olarak güvenlik duvarı ve ağ geçidi gibi tedbirler alınmıştır.
Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere karşı uygun yöntemlerle korunmakta ve bu alanlara giriş çıkışlar kontrol altına alınmaktadır.
Bulut depolama hizmeti sağlayıcısı tarafından alınan güvenlik önlemlerinin yeterli ve uygun olduğuna dair taahhüt alınmıştır.
Veri yedekleme çalışmaları yapılmaktadır.

Diğer İnternet Sitelerine Bağlantı

ANKAMARKO internet sitesi diğer internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Terakki link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

 

11.KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN “İLGİLİ KİŞİNİN” HAKLARI VE BAŞVURU YÖNTEMİ


Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman ANKAMARKO’ya başvuruda bulunabilir. İlgili kişinin;
•    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
•    İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•    İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliği gösteren belgeler ile birlikte şirket adresine ıslak imzalı olarak; ya da  kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle başvuru yapılabilir. Başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır.

 

12.ANKAMARKO TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMAÇLARI

 

İşbu politikanın 8. ve 9. Bölümlerinde belirtilen veri sahipleri ve bu veri sahiplerine ilişkin kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;
Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
Şirket tarafından sunulan hizmetlerin ihtiyaçlara göre sunulması,
Verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması,
Müşteri memnuniyeti süreçlerinin planlanması,
Pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Talep veya şikâyetlerin yönetilmesi,
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
Şirketimiz bina ve tesislerinde ziyaretçilere ilişkin güvenliğin sağlanması,
Kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
İş gücü planlama ve yeni personel seçimi
İşe alım gibi insan kaynakları süreçlerinin yönetimi,
İş başvurunuzun değerlendirilmesi, çalışan temin süreçlerinin yönetimi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

13.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

 

ANKAMARKO tarafından işlenen kişisel veriler işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. İşlenme amacı ortadan kalktıktan sonra saklamak için herhangi bir hukuki sebep olmaması halinde; kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
Bu kapsamda ANKAMARKO ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Şirket içerisinde gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak; bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmiş olup; bu yükümlüklerine uygun davranmak üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte, görevlendirme ve farkındalıklarını sağlamaktadır.

 

14.ANKAMARKO TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

 

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (Topluluk Şirketlerine, iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine sigorta şirketlerine, kamu kurum ve/veya kuruluşlara ve sair üçüncü kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

ANKAMARKO Kanun’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir: Tedarikçi/İş Ortağı ANKAMARKO, dış kaynaklı olarak temin ettiği ve şirketimiz iş süreçlerinin devamlılığı için gerekli olan hizmetlerle sınırlı olarak paylaşım yapmaktadır. Resmi Kurum Ve Kuruluşlara ANKAMARKO, hukuki yükümlülüğünü yerine getirmekle sınırlı olarak paylaşım yapmaktadır. Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişilerine ANKAMARKO, özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak paylaşım yapmaktadır.

 

15.ANKAMARKO KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI YÖNETİŞİM YAPISI

 

ANKAMARKO’nun işbu Politika ile ortaya koymuş olduğu esasları; ilgili esasların icrasına yönelik ortaya koyduğu politika, prosedür ve uygulama rehberleri ile Şirket içerisinde uygulanmasını temin etmektedir. Kişisel verilerin korunması konusunda ortaya konulan politika, prosedür ve uygulama rehberleri ile Şirketin diğer alanlarda yürüttüğü temel politikalar, prosedürler ve uygulama rehberiyle de bağı kurularak, Şirketin benzer amaçlarla farklı politika esaslarıyla işlettiği süreçler arasında uyumluluk da sağlanmaktadır.

ANKAMARKO, işbu Politika’nın uygulanması için oluşturulan tüm prosedürleri şirket içinden veya bağımsız bir üçüncü kişi danışman tarafından her bir denetime tabi tutmaktadır. Bu kapsamda işbu Politikada bir değişiklik yapılacağı zaman güncel politikanın yürürlüğe girmesi için ANKAMARKO’ün üst yönetiminin onayı gerekmektedir. Ayrıca ANKAMARKO, Kanun ve ikincil mevzuatlar kapsamında yükümlülüklerinin uyumluluğunun sağlanması, eksiklik olması halinde ise tamamlanması amacıyla gerekli hukuki aksiyonları almaktadır. ANKAMARKO çalışanları kişisel verilerin korunması hakkında yeterli farkındalığa sahip ve bu konuda eğitimlerini tamamlamıştır. Şirket olarak konuya ilişkin verilen önem kapsamında kişisel verilerin güvenliğine ilişkin tedbirler alınıp; bu konudaki hakları konusunda veri sahipleri bilgilendirilmektedir.

 

 

AŞAĞIDAKİ ESKİ KVKK METNİDE BU BİLGİLENDİRME İÇİN GEÇERLİDİR

 

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

ANKAMARKO, Kişisel Verilerinizi; yasalar dahilinde mecburi/gerekli/yararlı işlemler gereğince muhafazası, ANKAMARKO’ya ürün ve/veya hizmet tedariki için gereksinim duyulması, ANKAMARKO müşterilerine sözleşmesel kapsamda hizmet vermek için gereksinim duyulması, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi gibi amaçlarla işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz ANKAMARKO tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve/veya hizmetlerin kullanılması ve satış süreçlerinin planlanması ve icrası, operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması ve sunulmakta olan hizmetlerin tedarikinde sürekliliğin sağlanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, ANKAMARKO’nun ve ANKAMARKO ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla, tarafınıza sağlanan hizmetlere ilişkin işlem ve işlerin yürütümü, sözleşmesel edimin gereği gibi ifade edilebilmesi, hizmet kalitesi vb hususların takibi amacıyla, İnsan kaynakları, finansal ve muhasebe kayıtların tutulması amacıyla, İzinli Kullanıcı Veri Tabanı Kayıt ve Elektronik Ticari İleti İzin Metnini kabul etmişseniz ANKAMARKO ve İş Ortaklarının kampanya, promosyon ve benzeri pazarlama faaliyetleri kapsamında, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na düzenli olarak ilgili mevzuat gereği yapılan bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Noterlik, Mahkeme ve Savcılıklar’a bildirim zorunluluğu ve ANKAMARKO’nun hukuken haklarını korumak amacıyla her türlü yasal merci nezdinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlar kapsamında işlenecektir.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ İLE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel Veriler, ANKAMARKO tarafından, ANKAMARKO’nun müşterilerine ürün ve/veya hizmet sunması ve/veya herhangi bir nedenle ANKAMARKO ile sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişki kurulması ve ifası kapsamında olmak üzere bilumum araç ve kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda ANKAMARKO’nun sözleşmeler ve kanunlardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, ANKAMARKO tarafından Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

ANKAMARKO, Kişisel Verileri sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacak, yukarıda ilgili bölümde açıklanan Kişisel Verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup Kişisel Verileri Kanun’da ve burada belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecek veya anonim hale getirecektir.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

ANKAMARKO tarafından Kişisel Veriler, yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, ANKAMARKO’nun hukuki uyum süreci, hukuki, mali, vergisel vb. denetimler amaçlarıyla iş ortaklarına, Müşterilerine, tedarikçi ve üreticilerine, doğrudan ya da dolaylı olarak yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, ANKAMARKO yetkililerine, ANKAMARKO içi birimlere, hissedarlarına, iç ve dış denetçilere ve anlaşmalı bağımsız denetim firmalarına, hukuk danışmanlarına, sair danışmanlık, destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecek ve ANKAMARKO tarafından ayrıca söz konusu Kişisel Veriler sair mecralar üzerinden de paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz; ANKAMARKO’nun ticari olarak varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla ve bununla sınırlı olmak üzere; Grup şirketleri ve iştiraklerle, şirket hissedarlarımızla ve şirketimiz avukatlarıyla, bağımsız denetçilerle, danışmanlarla, bankalarla, arşivleme ve faturalama şirketleriyle, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile, İzinli Kullanıcı Veri Tabanı Kayıt ve Elektronik Ticari İleti İzin Metnini kabul etmişseniz ANKAMARKO ve İş Ortaklarının kampanya, promosyon ve benzeri pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçinde ve yurtdışındaki İş Ortakları ile KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.

 

4. KİŞİSEL VERİLER’E İLİŞKİN SAHİP OLUNAN HAKLAR 

Kanun’un 11. Maddesi gereği, Kişisel Veri sahipleri ANKAMARKO’ya başvurarak kendileri ile ilgili;
• Kişisel Verileri’nin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel Verileri’nin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel Verileri’nin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verileri’nin silinmesini/yok edilmesini isteme,
• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel Veriler’inin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.